PRZETARGI

Nazwa zamówienia

Budowa hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, obiektu socjalno – biurowego oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby Specbud Sp. z o.o. Sp. k.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie” Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

Nazwa projektu

Transformacja Specbud Sp. z o.o. Sp. k. w kierunku przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na poziomie międzynarodowym

Nr umowy

Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.01.05.00-32.W051/21 

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta firmy Piomar Invest Sp. z o.o. z ofertą w kwocie 11 899 020,00 zł